Home »Previous Vicars

Previous Vicars

Immanuel Mar Thoma Syrian Church, Borivali

Rev. John V.T. (Valanjavattom)                   1983 - 1986

Rev. Varghese Idiculla                                 1986 - 1989

Rev. Jacob K.Y                                               1989 - 1994 

Rev. Daniel Thomas                                     1994 - 1998 

Rev. Abraham Mathew                               1998 - 2001 

Rev. Thomas Paul                                         2001 - 2004 

Rev. Viju Varghese (Asst. Vicar)                 2004 

Rev. Joe John                                                2004 - 2007

Rev. Samson Samuel                                   2007 - 2010 

Rev. George Yohannan                                2010 - 2013  

Rev. P J John                                            2013 - 2017

Rev. Abu Cherian                                      2017 - 2021

Rev. Dr. Salomon K                                   2021 -